Snelheidremmende maatregelen Beusichemseweg

Mail naar: college van Burgemeester en Wethouders

Betreft verzoek aanvullende maatregelen verkeersveiligheid bebouwde kom ’t Goy en voorstel vrijliggende fietspad vanaf bebouwde kom tot aan de Goyerbrug.

Met deze brief verzoeken wij u om met spoed (aanvullende) maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid
in de bebouwde kom van ’t Goy te verbeteren. Daarnaast denken wij dat het verstandig is om een vrijliggende fietspad te realiseren vanaf de bebouwde kom tot aan de Goyerbrug. Ook daar vragen wij in deze brief aandacht voor. Wij richten ons tot u als voltallig college omdat onze brief meerdere van de portefeuilles in uw college raakt.

 1. Verkeersveiligheid bebouwde kom
  De bebouwde kom van ’t Goy ligt feitelijk aan een doorgaande weg naar Wijk bij Duurstede, Beusichem en andere dorpen aan de andere kant van de rivier De Lek. Op maandag tot en met vrijdag wordt de weg door veel forenzen gebruikt. Zij kennen de situatie goed, weten dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd en gehandhaafd en willen zo snel mogelijk van A naar B. Een uitzondering daargelaten houden zij zich niet aan de verplichte snelheid van 30 kilometer per uur. Daarnaast wordt de weg vrij veel gebruikt door vrachtwagens op weg naar de koelhuizen die na de bebouwde kom liggen. Dit probleem is bij u bekend en dit aspect is meegewogen bij de vernieuwing van het wegdek in de bebouwde kom. Die vernieuwing is in het tweede en derde kwartaal van 2019 gerealiseerd. Daarbij zijn maatregelen genomen die de verkeersveiligheid moesten bevorderen.

Helaas hebben deze maatregelen er niet toe geleid dat er minder snel wordt gereden in de bebouwde kom. Het tegendeel is waar, het is minder veilig dan voorheen. Slechts een gering percentage chauffeurs (auto’s, vrachtauto’s en landbouwvoertuigen) houdt zich aan de verplichte 30 kilometer, de meeste chauffeurs rijden rond de 50/60 en er zijn helaas ook chauffeurs die menen dat het nog veel harder kan. De verbeterde en ook enigszins verbrede weg nodigt dus uit tot sneller rijden. De maatregelen bij de school sorteren bij het aan- en uitgaan van de school wel wat meer effect. De smallere doorgang, gecombineerd met de wachtende ouders en grootouders, leidt er toe dat de meeste chauffeurs op dat moment bereid zijn om hun snelheid voor een korte afstand te verminderen. Als er geen (groot-)ouders staan te wachten, heeft de nauwere doorgang nauwelijks effect op de snelheid van automobilisten en andere chauffeurs.

U begrijpt dat wij met u teleurgesteld zijn dat de aanpassingen aan de weg niet tot een verbetering van de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers hebben geleid en dat ook niet zullen gaan doen. Wij hebben inmiddels bijna een jaar ervaring met de nieuwe inrichting en wij zien het gedrag van chauffeurs niet verbeteren. Wij vragen u daarom dringend om op korte termijn aanvullende maatregelen te nemen. Daarbij merken wij op dat bewoners destijds in een enquête de voorkeur voor een vrijliggende fietspad hadden uitgesproken en ook hebben gewaarschuwd dat de door u voorziene inrichting niet tot de beoogde verbetering zou leiden. De gemeente heeft toen, mede op basis van advies van specialisten, anders beslist. Wij stellen nu vast dat de door specialisten beloofde verbeteringen niet worden gerealiseerd en de gebruikersinbreng van bewoners ten onrechte niet is meegenomen. Wij gaan ervan dat ook u dat betreurt en dat dit voor u aanleiding is om, indien nodig in overleg met de gemeenteraad, op korte termijn (nog in deze collegeperiode) aanvullende middelen vrij te maken. Daarmee kunt u alsnog de beoogde en beloofde veiligheid realiseren. Een dergelijk investering is geheel in lijn met hetgeen u in het collegeprogramma 2018-2022 over ‘veilig fietsen in het buitengebied’ heeft opgenomen.

Oplossing(en)

 1. Wij zijn en blijven voorstander van een vrijliggend fietspad in de bebouwde kom en hopen dat dit in de toekomst alsnog zal worden gerealiseerd. Voor dit moment stellen wij vast dat het een gepasseerd station is.
 2. Het afsluiten van een deel van de Beusichemseweg voor niet aanwonenden (vergelijk situatie Tull en ’t Waal), levert een grote bijdrage aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid van ons dorp. Alleen aanwonenden en hun bezoekers mogen dan de weg gebruiken. Dat kan alleen als het verkeer via de Schalkwijkseweg en de Goyerbrug wordt omgeleid. Er zou dan langs de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal een goede verbindingsweg (rondweg) moeten worden aangelegd. U is bekend dat wij daar groot voorstander van zijn. Wij geven u graag in overweging om aan die optie hoge prioriteit te geven.
 3. Zolang de noodzakelijke structurele oplossingen niet zijn gerealiseerd, is het noodzakelijk om op korte termijn aanvullende maatregelen te nemen om de snelheid in het dorp te verminderen. Die extra maatregelen kunnen helaas niet uitsluitend bestaan uit extra handhaving door de politie.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) geeft aan dat politietoezicht een beproefde methode is om de snelheidsovertredingen tegen te gaan. Het is dan wel noodzakelijk dat de subjectieve pakkans voldoende groot is. Dit kan door controles zichtbaar uit te voeren, regelmatig te herhalen, en te begeleiden met (buurt)gerichte communicatie en voorlichting. SWOV meldt daarbij echter wel dat de politie niet geneigd is om in 30km/uur-gebieden de snelheid te controleren als dat gebied sober is ingericht.

Wij hebben, op advies van een van uw medewerkers, recent aan de politie de vraag gesteld om te handhaven. Vanuit de politie kregen vrijwel per omgaande de reactie dat zij wel een snelheidsmeting kunnen doen, maar alleen kunnen waarschuwen en niet verbaliseren. Dit omdat een boete bij een dergelijke overtreding met succes kan worden aangevochten omdat uit de jurisprudentie blijkt dat een weg met een 30 km snelheidsbeperking zodanig moet worden ingericht dat er niet harder kan worden gereden dan die snelheden. En dat is in onze bebouwde kom niet het geval. U begrijpt dat dit voor ons onverteerbaar nieuws is. Wij vermoeden dat u als college ook voor een andere herinrichting van onze bebouwde kom had gekozen, als u dit ten tijde van uw besluit had geweten. Maar het feit ligt er nu wel en het is aan de gemeente om er voor te zorgen dat er aanvullende maatregelen worden genomen zodat de politie wel kan gaan handhaven. Wij gaan er daarbij vanuit dat na de aanvullende maatregelen de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid met de politie afspraken kan maken over handhaving.

Wij hebben zelf gebrainstormd over mogelijke aanvullende maatregelen. Wij denken bijvoorbeeld aan permanente snelheidssignalering van twee kanten met smileys en onderborden die chauffeurs waarschuwen dat zij te hard rijden. Of bijvoorbeeld een systeem met verkeerslichten die op rood ‘springen’ bij elke auto die komt aanrijden als de auto de bebouwde kom nadert. Wellicht echter dat uit de jurisprudentie blijkt dat ook dat dit type maatregelen niet genoeg is om tot succesvolle handhaving over te gaan. In dat geval zullen wellicht ook andere aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

 1. Vrijliggend fietspad naar Goyerbrug
  Op dit moment werkt het ambtelijk apparaat op uw verzoek aan een collegevoorstel om snelheidsremmende maatregelen te treffen op de Beusichemseweg buiten de bebouwde kom. Wij juichen dat toe. Tegelijk is hetonze ervaring dat in het buitengebied van een naburige gemeente (de weg bij de watertoren van Werkhoven) blijkt dat deze maatregelen weinig of geen effect hebben op verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers.
  Automobilisten remmen kort af om vervolgens extra snel op te trekken naar de oude snelheid. Om die reden herhalen wij ons verzoek om vanaf de bebouwde kom naar de Goyerbrug een vrijliggend fietspad aan te leggen. U zult begrijpen dat deze opmerking mede is ingegeven door de recente ervaringen met de niet afdoende maatregelen binnen de bebouwde kom. Achteraf had binnen de bebouwde kom een vrijliggende fietspad een veel betere oplossing geweest en moeten er nu alsnog aanvullende maatregelen worden genomen. Wij denken dat het verstandig is om buiten de bebouwde kom in één keer de juiste maatregelen te nemen.

Financiering
Wij zijn ons er van bewust dat u als college keuzes moet maken en dat de financiële middelen per definitie schaars zijn. Tegelijk stellen wij vast dat met de geplande bouw van vier grote windmolens, ons dorp een grote bijdrage gaat leveren aan de verduurzaming van Houten. Bewoners van ’t Goy ervaren dit als een fors offer in het kader van een groter belang. Vanuit dit perspectief is er voor uw college wellicht extra aanleiding om te
investeren in de leefbaarheid en verkeersveiligheid van ’t Goy?

Wij hopen dat bovenstaande voor u aanleiding is om te bezien op welke wijze de gemeente Houten op de lange en korte termijn de verkeersveiligheid van ’t Goy gaat verbeteren. Zoals u bekend denken wij daar graag in mee en hopen wij dat u ons daarvoor uitnodigt. Mocht u daaraan voorafgaand van ons eerst een nadere toelichting wensen, dan zijn wij daar uiteraard toe bereid.

Met vriendelijke groet,
namens ‘mooi ’t Goy’
Hans Miltenburg

Reactie: Gemeente Houten aan Mooi ’t Goy

Goedemiddag Mooi ’t Goy,

Zoals gisteravond beloofd bij deze de tekeningen met de maatregelen. Van de 2 plateau’s, wordt 1 plateau aangebracht tussen Beusichemseweg 134a en 134c. T.a.v. plateau 2 is er geen herkenningspunt; zie daarvoor bijgevoegde tekening.

Voor wat betreft het aanbrengen van markering ’30’ en ‘60’ op het wegdek heb ik vanmorgen contact gehad met de civieltechnisch collega. Bij deze mijn voorstel:

 • Bij het binnenrijden van de 30 km-zone staat zowel vanuit de richting Houten en vanuit de richting Wijk bij Duurstede ‘30’ op het wegdek. Ik wil voorstellen om nog 2  keer markering ’30’ te plaatsen in het 30 km-gedeelte. Hiervan 1 markering gericht naar het verkeer dat uit Houten komt en 1 gericht naar het verkeer dat uit Wijk bij Duurstede komt. Dit wil ik op ongeveer 75-100 meter van de huidige markering doen. Als jullie nog suggestie hebben, zoals ter hoogte van een bepaald huisnummer, laat dit dan weten.
 • Voor wat betreft het aanbrengen van ’60’ heeft mijn collega voorgesteld dit aan te brengen op de stukken waar nieuw asfalt is aangebracht. Dit vanaf de 30 km-gedeelte gericht naar het verkeer dat richting Houten rijdt en vanaf de 30 km-gedeelte gericht naar het verkeer dat richting Wijk bij Duurstede rijdt. Als jullie hiervoor nog suggesties hebben dan hoor ik het graag.

Vanmorgen heb ik ook contact gehad met de leverancier van de snelheidsdisplay. Dit loopt. |

Hoor graag z.s.m. jullie reactie met betrekking tot de markering.

Reactie: Mooi ’t Goy aan de Gemeente Houten

Dank voor je snelle reactie. We hebben je mail in onze klankbordgroep besproken. Hieronder tref je onze reactie aan. 

 • voor wat betreft de borden denken we dat het verstandig is om voor een andere vormgeving te kiezen. Wij zijn er duizend keer over heen gekomen en hadden deze niet opgemerkt. Wij stellen daarom voor om uit te gaan van een op de weg geschilderd gebods-’bord’. ‘Rond met rode rand, witte binnenkant en met zwarte letters 30’. Het zou mooi zijn als ook de bestaande markering wordt omgebouwd naar dit ‘bord op de weg’.
 • Als ‘extra’ stellen wij voor:
  • Ter hoogte van de oprit van huisnummer 130 (komend vanuit Wijk)
  • Net vóór de inrit naar De Ploeg (komend vanuit Houten), Dit is ter hoogte van huisnummer 86.

Wij stellen ook hier het geschilderde gebodsbord voor. 

 • Voor wat betreft de ’60-kilometer’ verzoeken wij om te onderzoeken of de wegbeheerder bereid is om de weg vanaf Oostrumsdijkje tot aan de bebouwde kom van’t Goy een 50 kilometer weg te maken. Daarmee wordt het geen bebouwde kom, maar is de boodschap wel, hier mag niet hard worden gereden. Wij denken dat er alle reden is om dit te doen. Er staan veel woonhuizen vlak langs de weg. Als er 60 mag worden gereden is de boete bij 80 kilometer slechts ‘20’ kilometer te hard. Als er slechts ‘50’ mag worden gereden, wordt het risico op een forse bekeuring veel groter. Wij denken dat hier echt een meer afschrikkende werking van uitgaat. Het is bovendien een belangrijk signaal dat de weg ‘gevaarlijk’ is. 
 • In het voorstel om de ‘60’ kilometer op de weg te schilderen, kunnen wij ons vinden. Wij hopen echter dat het geen ‘60’, maar ‘50’ wordt. Zie vorige punt. 
 • Voor wat betreft het snelheidsdisplay gaan wij er vanuit dat er 1 display komt komend vanuit de richting Wijk en 1 display komend vanuit de richting Houten.

Snelheidremmende maatregelen Beusichemseweg
Schuiven naar boven