De werkzaamheden aan de Beusichemseweg

Beste inwoners van ’t Goy,

De werkzaamheden aan de Beusichemseweg in de bebouwde kom zijn bijna gereed.

Een afvaardiging van mooi ’t Goy heeft op 1 augustus hebben we samen met de Bart van Laarhoven en Marc Tammens van de gemeente Houten een opnamerondje gemaakt op de Beusichemseweg.

De reden van deze opnameronde was om te kijken of het eindresultaat geworden is wat we als Mooi ’t Goy tijdens meerdere overleggen met medewerkers van de gemeente Houten hebben besproken en besloten.

Hieronder staan onze bevindingen over het opgeleverde werk welke zijn besproken en gemaild naar de medewerkers van de gemeente:

– rode kleur van de fietssuggestiestrook is minder fel dan verwacht, deze kleur (oud bruin) wijkt ons inziens te weinig af van de asfaltkleur.

– betonnen middengeleiders zijn nog niet aangebracht, vinden wij zonder noodvoorzieningen onacceptabel, actie gemeente: tijdelijke noodvoorzieningen aanbrengen.

– hoogteverschil tussen bovenkant tegels en bovenkant kolk is op diverse locaties 3 á 4 cm, zijn dus “enkelbrekers”, actie gemeente:  hoogteverschil oplossen, bovenkant tegel is bovenkant kolk.

– bermen zijn voorafgaand aan ophoging niet gemaaid en/of gefreesd, is wel slordig.

– bermen liggen op divers locaties hoger dan de betonrand, actie gemeente: bermen tussen de bomen in verlagen zodat er geen plasvorming op het asfalt ontstaat.

– bermen zijn niet egaal afgewerkt, actie gemeente: bermen opnieuw en strakker afwerken, hierna weer inzaaien.

– bij wegversmalling t.o. huisnummer 100 is de berm naast de betonrand met losse grond aangevuld en tevens is de berm daar maar 30 cm breed, actie gemeente: berm zodanig aanbrengen dat het veiliger wordt voor de fietsers en er geen uitspoeling kan ontstaan. Het talud zal dus minder steil moeten worden of er zal in de greppel een pvc duiker moeten worden aangebracht

– het tegelwerk is over het gehele werk niet strak aangebracht, veel kieren tussen de tegels. Hierdoor zal er veel onkruid tussen de tegels gaan groeien, is wel slordig en vergt in de nabije toekomst veel meer onderhoud van de gemeente.

– tegelwerk, vooral in fase 3, is niet gelijkmatig aangebracht, actie gemeente: waar nodig hertegelen en aftrillen.

– op sommige locaties ligt het asfalt nu 3 cm hoger dan het omliggende straatwerk hierdoor zal de asfaltrand gaan afbrokkelen, is wel slordig.

– invalide inritten aanbrengen tegenover de Ploeg en bij de Kerk, wordt geregeld door de gemeente. I.v.m. levertijden betonmaterialen zal dit begin/medio september worden uitgevoerd.

We hebben veel klachten gehad over de hoge opritten.

We hebben nog een klacht gekregen van de bewoner op huisnummer 110 betreffende de inrit constructie tussen Huize de Eng en zijn woning.

Er komt veel vrachtverkeer naar Huize de Eng toe, o.a. bevoorrading en ophalen vuilcontainers.

Bij het oprijden van de stoepband worden binnen de trillingen gevoeld, de huizen zijn op staal gefundeerd dus trillings-gevoelig (hierdoor kan er schade ontstaan).

Graag zien de bewoners van huisnummer 110 dat er eenzelfde inrit constructie komt als bij de school en de Ploeg, dus met inritbanden.

Deze inrit is ook de toegang van het fietspad Kerkepad naar de Tuurdijk. Moet dus een fietsvriendelijke inrit worden.

We hebben de gemeente op korte termijn een terugkoppeling gevraagd wanneer bovengenoemde punten worden opgelost. Tevens gevraagd op zeer korte termijn de tijdelijke voorziening bij de wegversmallingen aan te brengen.

De reactie van de gemeente:

Geachte heren Van Garderen en Miltenburg,

Zoals tijdens het locatiebezoek d.d. 1 augustus 2019 is aangegeven worden de door u aangeleverde bevindingen over het opgeleverde werk intern met de betrokken vakdisciplines besproken. Daarbij zal worden gekeken of er invulling is gegeven aan het ontwerp zoals de gemeente dat samen met Mooi ‘t Goy heeft gepresenteerd op 24 januari 2019 en of is voldaan aan de contractuele verplichtingen van de aannemer.

Tijdens onze ontmoeting is reeds toegezegd dat ter plaatse van buurthuis De Ploeg en de inrit naar de kerk een verlaagde band wordt aangebracht voor mindervaliden en gebruikers van loophulpmiddelen. Aanvullend zal ter plaatse van de inrit naast Beusichemseweg 110 vanwege het vrachtverkeer en de fietsers die gebruik maken van het Kerkepad ook een verlaagde band worden toegepast. Deze banden zijn volgens opgave van de leverancier echter pas leverbaar in september. Ook de geleidebanden bij de  verkeerssluizen zijn pas in september leverbaar. Na intern overleg is besloten om hier geen tijdelijke maatregelen te treffen, omdat met de direct voorhanden zijnde maatregelen de veiligheid van de weggebruikers onvoldoende gewaarborgd is.

Met vriendelijke groet,

Bart Laarhoven

Geef een reactie