21 februari 2017: Notulen

Op 21 februari 2017 is er in “de Ploeg” overleg geweest tussen de klankbordgroep “mooi ’t Goy” en het college van B&W en gemeentesecretaris.
Overleg was in de Ploeg van ongeveer 13.00 uur tot 15.00 uur.

Vooraf hebben we de gespreksonderwerpen doorgegeven:

1. Toekomst visie over langere termijn van ons dorp en hoe deze te realiseren.

· we willen graag een lange termijn visie hoe het dorp leefbaar te houden en niet iedere keer wat doen omdat de bevolking erom vraagt.

2. Woningbouw in ’t Goy.

· De plannen zoals ze er nu liggen zijn wel erg afhankelijk van de opstelling van de heer de Wit.

· En volgens ons weer een plan voor korte termijn.

3. Verkeersveilige kern (bebouwde kom)

· We proberen ons te laten voorlichten wat de beste optie is qua veiligheid voordat we bij elkaar komen.
4. Fietspad tot de brug.

· Diverse malen gehoord dat er geen geld voor is, maar we willen er toch over praten.
· Is qua kosten niet te vergelijken met het eerste deel waar zig-zag om de gebouwen moest worden aangelegd.

5. Stand van zaken windmolens.

· Wie is waar verantwoordelijk voor
· Hoe gaan de geldstromen
· Waar kunnen wij invloed op uitoefenen
· Is de heer Berends zijn bedrijf degene die het voor het zeggen heeft of zijn er nog meer partijen.

6. Geld.

· Niet erg groot onderwerp, maar we moeten af en toe wat geld betalen.
· Zaal huur, presentje voor sprekers, web-site etc.
· Is hier een potje voor.

7. Als er nog tijd is.

· Kabel voor snel internet, wat kunnen we doen.
· Parkeren langs de Beusichemseweg 26 (de eerste Stuyver)

B&W heeft dit aangevuld met de onderwerpen
· Duurzaamheidsinitiatieven

· Draagvlak en Communicatie.

Kort samengevat zijn de volgende afspraken gemaakt.
1. In het kader van een te ontwikkelen meerjarenperspectief (25jr?) op de leefbaarheid wordt nut en noodzaak van een leefbaarheidsvisie/-agenda gedeeld. Voor 1 mei wordt een plan van aanpak voor een dergelijke agenda opgesteld incl. noodzakelijke ondersteuning en middelen

2. Wethouder Geerdes gaat wederom op bezoek bij initiatiefnemer J. de Wit inzake ontwikkeling/realisatie woningbouw in ‘t Goy. Uiterlijk 1 mei 2017 zullen H. Geerdes en H. Miltenburg opnieuw balans opmaken over haalbaarheid van woningbouw op de betreffende locatie.

3. 2 weken voorafgaand aan bijeenkomst van 22 maart 2017 worden stukken en tekeningen van de 2 scenario’s verstrekt en besproken met de actiegroep en de klankbord groep. Zo spoedig mogelijk na 22 maart volgt besluitvorming door gemeente.

4. Het fietspad vanaf de bebouwde kom tot de Goyerbrug blijkt financieel een probleem. Advies van wethouder van Dalen is om in overleg te blijven met de gemeente om ook dit tracé gerealiseerd te krijgen.

5. Er is lang gesproken over de windmolens bij de Goyerbrug. Klankbord groep heeft diverse malen gesproken met de heer Berends, initiatiefnemer om de windmolens te realiseren. Kort samengevat:

· Provincie heeft locatie aangewezen bij de Goyerbrug (is nog niet definitief !!)

· Gemeente moet nog vergunning verstrekken, is nog niet aangevraagd. Duur (is bestemmingsplan wijziging) 26 weken.

· Als gemeente niet meewerkt of geen vergunning verstrekt kan de heer Berends rechtstreeks naar de provincie gaan om vergunning te krijgen. De provincie kan dit doen, is echter niet gebruikelijk.

· Een van de eisen is in draagvlak in de omgeving.

6. Financiële ondersteuning – Mooi ’t Goy dient een aanvraag in bij Ons Fonds
7. Kabel en snel internet gaat niet via de gemeente, er zijn wel initiatieven in de regio.

· Parkeren Beusichemseweg 26 – Gemeente gaat binnenkort ter plaatse kijken

8. Duurzaamheidsinitiatieven. Een ondernemer heeft gevraagd naar de mogelijkheden om zonnepanelen in het land te plaatsen. Is meer een mededeling. Gemeente onderzoekt eventuele knelpunten.

· Opmerking vanuit de gemeente dat we niet goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Verzoek is hier aan te werken, gemeente is erg blij met ons initiatief.

Een ieder vond het een nuttig en constructief overleg, met een informeel karakter.
Ontmoeting college – Mooi ’t Goy wordt een jaarlijks terugkerende bijeenkomst in ’t Goy.

Geef een reactie